Meteen naar de inhoud

Stichting Vrienden Vrijeschool Amsterdam West

Missie en visie

De missie van Stichting Vrienden Vrijeschool Amsterdam West is het ondersteunen van de waardevolle, kenmerkende activiteiten van onze vrijeschool, waarbij we financiële middelen beschikbaar stellen waar bekostiging vanuit de overheid ontoereikend is. Onze stichting heeft als doel om de noodzakelijke aanvullende financiering te verzamelen en deze ter beschikking te stellen aan de school, waardoor de bijzondere scholing en rijke ervaring voor alle leerlingen behouden kan blijven. De term ‘vrienden’ verwijst niet alleen naar ouders, die vanzelfsprekend als vrienden van de school worden beschouwd, maar richt zich bijvoorbeeld ook op grootouders van schoolgaande kinderen en ouders van kinderen die de school inmiddels hebben verlaten. Zo blijven zij actief betrokken bij de school en dragen zij bij aan ons gezamenlijke doel. Samen vormen we een gemeenschap van vrienden die onze Vrijeschool Amsterdam West koesteren en ondersteunen.

De leidraad voor de Stichting Vrienden Vrijeschool Amsterdam West is financiële transparantie en een directe betrokkenheid bij de school. De afgelopen jaren heeft de school aanzienlijke vooruitgang geboekt, resulterend in drie kleuterklassen en een complete onderbouw, een prachtig gerenoveerd schoolgebouw, een vaste schooldirecteur en een volledig pedagogisch team, met de noodzakelijke ondersteuning. Deze ontwikkelingen, samen met het streven naar een goede financiële situatie, hebben geleid tot de totstandkoming van onze eigen financiële steunstichting.

Onze stichting heeft een open en betrokken werkwijze om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van onze organisatie op een effectieve en verantwoorde manier worden bereikt. Elk jaar stellen we ons opnieuw voor aan ouders en vrienden van de school, waarbij we onze missie en werkwijze toelichten. Deze kennismaking begint met een e-mail die naar ouders en potentiële vrienden van de school wordt gestuurd. Als nieuwe ouders zich aanmelden, neemt de stichting contact met hen op. We houden schenkers via een jaarbericht (?) op de hoogte van de status en betekenis van hun bijdragen voor de activiteiten en voorzieningen voor de school en leerlingen.

Onze stichting verzamelt giften, beheert deze zorgvuldig en verleent financiële steun aan de school, voor zover de middelen dat toelaten. Belangrijk is dat de bestedingsdoelen en bedragen die door de school zijn voorgesteld, worden goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad van de school. Wij hechten veel waarde aan openheid en verantwoording, en publiceren jaarlijks financiële overzichten en andere formele documenten om inzicht te geven in onze activiteiten en de besteding van de giften. Vertrouwelijke gegevens worden uiteraard niet met derden gedeeld.

Daarnaast zetten wij ons in om de ANBI-status te verkrijgen, waardoor schenkingen aan onze stichting fiscaal aantrekkelijk en eenvoudiger worden. Dit stelt ons in staat om nog meer te betekenen voor de school en haar leerlingen. Samen met ouders, vrienden en de schoolgemeenschap werken we hard om ons gezamenlijke doel te bereiken: het verbeteren van het onderwijs en de voorzieningen voor school en kinderen.

Documenten

In het kader van de transparantie is het delen van formele documenten een randvoorwaarde voor het opbouwen van vertrouwen en maakt deel uit van de verantwoordelijkheid die je als stichting hebt. Daarom stellen wij de volgende formele documenten via deze site beschikbaar:

Oprichtingsakte
De oprichtingsakte is het fundament van onze stichting. Dit juridische document bevat details over onze oprichting, bestuurlijke structuur en statutaire doelstelling. Download hier de akte.

Uittreksel KvK (Kamer van Koophandel)
Het uittreksel van de Kamer van Koophandel biedt een actuele samenvatting van onze registratie bij deze overheidsinstantie. Het bevat informatie over onze juridische status, haar bestuurders en contactgegevens. Dit document vat onze formele registratie en bevoegdheden samen.

Jaarrekening 
De jaarrekening biedt inzicht in de financiële gezondheid en prestaties gedurende het boekjaar. Het bevat gedetailleerde financiële informatie, zoals balansen en resultaatrekeningen. Het openbaar maken van deze gegevens stelt belanghebbenden in staat om onze financiële integriteit te beoordelen en ervan verzekerd te zijn dat we verantwoord met de financiële middelen omgaan.

Ons meerjarenbeleidsplan schetst de strategische visie en plannen voor de toekomst. Het biedt inzicht in onze doelstellingen, strategieën en prioriteiten op langere termijn. Door dit document te publiceren, laten we zien dat we actief werken aan het behalen van onze missie en dat we onze koers transparant communiceren.

Door deze documenten beschikbaar te stellen, willen we onze openheid en verantwoording benadrukken. We streven ernaar om belanghebbenden, zoals donoren, partners en de gemeenschap, goed geïnformeerd te houden over ons werk en onze toekomstplannen. We staan open voor vragen en feedback om onze inspanningen en resultaten te verbeteren.